دریافت تقدیرنامه از انجمن های علمی

1399/03/09

تکاژه به لحاظ تولید محصولات منطبق با اصول کیفی جهانی و تسهیل دسترسی پزشکان و بیماران به داروها، موفق به دریافت تقدیرنامه از انجمن های علمی نظیر مغز و اعصاب، قلب و همچنین اورولوژی گردیده است.

شرکت تدبیرکالای جم