فرصت های شغلی تکاژه

فرصت های شغلی موجود در شرکت تدبیر کالای جم به شرح ذیل می باشد:
1
Mr.
1