برنامه بزرگداشت هفته جهانی آلرژی

1402/05/13

تکاژه در برنامه آسم و آلرژی در تاریخ 11 الی 12 مرداد ماه واقع درسالن خیریه رعد حضور داشت.برنامه آسم و آلرژی برای بهبود آگاهی و مراقبت از آسم برگزار گردید.

تکاژه در برنامه آسم و آلرژی در تاریخ 11 الی 12 مرداد ماه واقع درسالن خیریه رعد حضور داشت.برنامه آسم و آلرژی برای بهبود آگاهی و مراقبت از آسم برگزار گردید.