بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

1402/03/22

تکاژه در بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت .در این کنگره آخرین پیشرفت ها و روش های درمانی در زمینه سنگ های کلیوی،سرطان های سیستم ادراری بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تکاژه در بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت .در این کنگره آخرین پیشرفت ها و روش های درمانی در زمینه سنگ های کلیوی،سرطان های سیستم

ادراری بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین ،بحث های علمی و کارگاه های آموزشی در برنامه این کنگره قرار گرفت.