دوازدهمین همایش روان پزشکی کودک و نوجوان

1402/02/29

تکاژه در دوازدهمین همایش روان پزشکی کودک و نوجوان در تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور داشت.

تکاژه در دوازدهمین همایش روان پزشکی کودک و نوجوان در تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور داشت. همایش روان پزشکی کودکان و نوجوان با تمرکز بر جنبه های اجتماعی سلامت روان،بحران جمعیت،مهاجرت و پناهندگی،جنگ و خشونت،فرزند پروری در بحران و فقر فرهنگی و اقتصادی مورد بحث و بررسس قرار گرفت.