سمپوزیوم تازه های پریفال نوروپاتی

1402/05/19

تکاژه در سمپوزیوم تازه های پریفال نوروپاتی در تاریخ 19 مرداد ماه در تالار قائم بیمارستان مفید برگزار گردید حضور داشت.

تکاژه در سمپوزیوم تازه های پریفال نوروپاتی در تاریخ 19 مرداد ماه در تالار قائم بیمارستان مفید برگزار گردید حضور داشت.