سی امین کنگره نورولوژی و الکتروفیزویولوژی بالینی

1402/02/29

تکاژه به عنوان حامی طلایی در سی امین کنگره نورولوژی و الکتروفیزویولوژی بالینی در تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت ماه واقع در هتل المپیک حضور داشت.

تکاژه به عنوان حامی طلایی در سی امین کنگره نورولوژی و الکتروفیزویولوژی بالینی در تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت ماه واقع در هتل المپیک حضور داشت.

در این کنگره با حضور سخنرانی های ارزشمند اساتید نورولوژی در خصوص نورولوژی و لکتروفیزیولوژی بالینی کارگاه های آموزشی و مباحث علمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.