پنجمین کنگره سالیانه سرطان های دستگاه ادراری

1402/06/18

تکاژه در پنجمین کنگره سالیانه سرطان های دستگاه ادراری حضور داشت. محورهای ویژه کنگره اپیدمیولوژی و عوامل خطر، تازه های تشخیص و مرحله بندی، تازه های درمان،سبک زندگی، از تاریخ 15 تا 17 شهریور در گراند هال هتل اسپیناس برگزار گردید.

1.     تکاژه در پنجمین کنگره سالیانه سرطان های دستگاه ادراری  حضور داشت.  محورهای ویژه کنگره اپیدمیولوژی و عوامل خطر، تازه های تشخیص و مرحله بندی، تازه های درمان،سبک زندگی، از تاریخ 15  تا 17  شهریور در گراند هال هتل اسپیناس برگزار گردید.