تقدیر از مدیر عامل محترم تکاژه

تقدیر از مدیر عامل محترم تکاژه

جناب آقای مهندس مهدی نیلفروش زاده

جهت حمایت فعال ایشان در هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی که زمینه ساز ارتقای کیفیت سلامت هم میهنان گرامی می باشد