وبینار بهبود مراقبت بیماران در جراحی زنان


وبینار آموزشی بهبود مراقبت بیماران قبل، حین و بعد از جراحی زنان بر اساس پروتوکل ERAS
.
همراه با امتیاز بازآموزی
.
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
.
با سخنرانی ارزشمند
🔹سرکار خانم دکتر فرزانه
🔹 سرکار خانم دکتر سادات حسینی
🔹 سرکار خانم دکتر عرب
🔹 سرکار خانم دکتر گنجوئی
🔹 سرکار خانم دکتر  طاهری پناه
🔹 سرکار خانم دکتر طلایه
🔹سرکار خانم دکتر آریانا
.
جهت شرکت در وبینار وارد لینک شوید:

.
برگزارکننده: تکاژه (شرکت تدبیر کالای جم)