وبینار اختلالات خلقی در بیماریهای نورولوژیک

همراه با 3 امتیاز بازآموزی

زمان برگزاری

30 دی ماه 1400

ساعت 09:00 الی 12:00

با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر حسین اشرفیان

جناب آقای دکتر محمدحسن پاکنژاد

جناب آقای دکتر امیر حجازی

جناب آقای دکتر بابک منشی

جناب آقای دکتر علیرضا جاهدی

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید