وبینار درد حاد شکمی در کودکان

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

پنجشنبه 11 آذر 1400

ساعت برگزاری:

09:00 الی 12:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

جناب آقای دکتر مهدی قادریان

جناب آقای دکتر حمید رضا فروتن

سرکار خانم دکتر آناهیتا سنایی

جناب آقای دکتر محمد  رحیم کدپور

سرکار خانم دکتر مریم عطاالهی

جناب آقای دکتر ناصر هنر

جناب آقای دکتر سید محسن دهقانی

جناب آقای دکتر محمد حقیقت

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.