وبینار تومربورد مرکز تحقیقات سرطان های ادراری

🔷 تکاژه با همکاری مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه های ادراری برگزار میکند:
.
 وبینار توموربرد مرکز تحقیقات سرطان های ادراری
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
.
 تاکید میشود جهت کسب امتیاز بازآموزی، ثبت نام از طریق سامانه ircme.ir ضروری میباشد.
.

 لینک ورود به برنامه:

https://www.skyroom.online/ch/studio_raz/uro-oncology-research-center

دارای امتیاز بازآموزی