وبینار انتخاب داروی ضد تشنج مناسب (اپیلامید)

همراه با امتیاز بازآموزی

زمان برگزاری:

پنجشنبه 3 تیر ماه 1400

ساعت 11:00 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر پور اکبر

جناب آقای دکتر سینا

سرکار خانم دکتر اسدالهی

جناب آقای دکتر بخشایش اقبالی

 

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید