وبینار همبودی های اختلال خواب

همراه با 3 امتیاز بازآموزی

با شناسه 172382

پنجشنبه 4 آذر ماه 1400

ساعت برگزاری:

10:00 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:

جناب آقای دکتر محمدرضا شعربافچی زاده

جناب آقای دکتر مجید برکتین

جناب آقای دکتر وحید شایگان نژاد

جناب آقای دکتر مصطفی شکریان

 

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.