وبینار نارسایی قلب راست، تشخیص و درمان

همراه با امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری

4 شهریور 1400

ساعت: 14:00 الی 17:00

با سخنرانی ارزشمند

سرکار خانم دکتر امینی

سرکار خانم دکتر مینایی

سرکار خانم دکتر وکیلیان

سرکار خانم دکتر کفشبانی

.

جهت شرکت در برنامه وارد لینک شوید.