وبینار کم خونی های شایع در کودکان

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

پنجشنبه ا اردیبهشت 1401

ساعت 09:00 الی 12:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:

جناب آقای بهرام دربندی

جناب آقای دکتر فرزاد کمپانی

جناب آقای دکتر عادل باقر سلیمی

جناب آقای دکتر قاسم میری

سرکار خانم دکتر مریم تشویقی

جهت مشاهده و حضور در وبینار وارد لینک شوید.