وبینار آسم (به مناسبت روز جهانی آسم)

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401

ساعت 09:00 الی 12:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:

جناب آقای دکتر فرید حسینی

سرکار خانم دکتر فرح زاد جباری آزاد

جناب آقای دکتر محمود محمودی

سرکار خانم دکتر مریم خوشخوی

جناب آقای دکتر محسن تیزرو

جناب آقای دکتر رضا بصیری

سرکار خانم دکتر سپیده حجازی

جناب آقای دکتر امیر اثنی عشری

جهت ورود ومشاهده وبنار وارد لینک شوید