وبینار تازه های تشخیص در بیماریهای نورولوژی

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری:

08 بهمن 1400

از ساعت 10:30 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

آقای دکتر نجفی

آقای دکتر خوروش

آقای دکتر ادیبی

آقای دکتر سعادت نیا

جهت ورود به وبینار وارد لینک شود.