کنفرانس علمی مجازی یکروزه آسم و COPD

زمان برگزاری

پنجشنبه 29 مهر 1400

ساعت 09:00 الی 12:00

همراه با امتیاز بازآموزی

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

سرکار خانم دکتر فرخ زاد جباری آزاد

جناب آقای دکتر محمود محمودی

جناب آقای دکتر رضا بصیری

سرکار خانم دکتر مریم خوشخوی

جناب آقای دکتر محسن تیزرو

جناب آقای دکتر داوود عطاران

سرکار خانم دکتر سپیده حجازی

جناب آقای دکتر امیر اثنی عشری

 

جهت ورود و شرکت در وبینار وارد لینک شوید.