تازه های کنگره ی نورولوژی آمریکا 2021

همراه با امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری:

پنجشنبه 18 شهریور 1400

ساعت: 11:00 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر محمد روحانی

جناب آقای دکتر بهرام حقی آشتیانی

جناب آقای دکتر فرزاد سینا

سرکر خانم دکتر لیلا اماlی

 

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.