کاربرد مهار کننده های اختصاصی باز جذب آگوملاتین

همراه با 2.25 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری

14 بهمن 1400

از ساعت 10:00 الی 12:20

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

  • جناب آقای دکتر مهران ضرغامی
  • جناب آقای دکتر جواد ستاره
  • جناب آقای حمیدرضا شکوری
  • سرکار خانم دکتر مریم سفیدگرنیا
  • سرکار خانم دکتر سیده آتنا اندرامی

جهت ورود و مشاهده وبینار وارد لینک شوید.