وبینار نقص توجه در بزرگسالان

همراه با امتیاز بازآموزی

زمان برگزاری

4 شهریور 1400

ساعت 11:00 الی 13:00

همراه با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر علاقبندراد

جناب آقای دکتر اربابی

سرکار خانم دکتر آرتونیان

جناب آقای دکتر رحمانیان

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.