چهارمین همایش سراسری انجمن علمی ریه کودکان ایران

همراه با امتیاز باز اموزی

زمان برگزاری:

12 اسفند 1400

ساعت 10 الی 13:00

همراه با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

خانم دکتر خلیل زاده

آقای دکتر محسن سمیر

آقای دکتر رضایی

آقای دکتر مدرسی

آقای دکتر میرلوحی

آقای دکتر بیلان

جهت مشاهده و ورود به وبینار وارد لینک شوید.