وبینار حاملگی های پر خطر

همراه با امتیاز باز آموزی

با سخنرانی ارزشمند

خانم دکتر صحاف

خانم دکتر تقوی

خانم دکتر موسوی

خانم دکتر طوفان تبریزی

آقای دکتر خضرلو اقدم

آقای دکتر صادقی

 

زمان برگزاری

پنجشنبه 14/5/1400

 ساعت 09:00 الی 12:00

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.