وبینار تازه های دارو درمانی در صرع مقاوم کودکان

همراه با امتیاز باز اموزی

زمان برگزاری:

19 شهریور 1400

ساعت:

10:00 الی 12:00

همراه با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر محمدی

جناب آقای دکتر بدو

جناب آقای دکتر عزیزی مال امیری

جناب آقای دکتر یارعلی

سرکار خانم دکتر رضایی

.

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.