ُوبینار کاربرد دلوکستین در بیماری های نورولوژیک

همراه با 3 امتیاز بازآموزی

زمان: پنجشنبه 11 شهریور 1400

ساعت: 15:00 الی 17:00

با سخنرانی ارزشمند و اسلاید ها

جناب آقای دکتر فرهاد عصارزادگان

جناب آقای دکتر جمال شمس

دکتر شمس اسلاید دوم

 

فایل ضبط شده