وبینار آسم و آلرژی

اهداف کلی:

بازآموزی و تازه های تشخیصی درمان آسم

هدف اختصاصی:

افزایش آگاهی پزشکان در مورد تشخیص و درمان آسم در جهت درمان بهتر بیماران

گروه هدف:

متخصصین کودکان، متخصصین داخلی، فوق تخصص آسم و آلرژی، پزشکان عمومی

با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر امین

سرکار خانم دکتر آل یس

جناب آقای دکتر نبوی زاده

جناب آقای دکتر هاشمی

جناب آقای دکتر اسماعیل زاده

زمان برگزاری:

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

ساعت 09:00 الی 12:00

اسلاید ها: 

http://dl.tekaje.ir/webinar/dr-alaei.pdf


http://dl.tekaje.ir/webinar/Dr-Alyasin.pdf

http://dl.tekaje.ir/webinar/Dr-Amin.pdf

http://dl.tekaje.ir/webinar/Dr-Esmaeilzadeh.pdf

http://dl.tekaje.ir/webinar/Dr-HAshemi.pdf

http://dl.tekaje.ir/webinar/Dr-Nabavizadeh.pdf