وبینارتظاهرات چشمی و محافظت از چشم در کرونا

 تکاژه ،در مورخ 18 اردیبهشت ماه وبینار تظاهرات چشمی و محافظت از چشم در بیماری کوید19 توسط اساتید گرامی دکتر حسین آقایی و دکترحامد قاسمی برگزار خواهد کرد.