وبینار سنگ های ادراری

وبینار سنگ های ادراری
.
دارای ۲ امتیاز باز آموزی به شماره شناسه ۱۶۶۸۵۱
.
با سخنرانی ارزشمند اساتید برجسته:
🔹جناب آقای دکتر پاک منش
🔹جناب آقای دکتر عبادزاده
🔹جناب آقای دکتر کمالاتی
🔹جناب آقای دکتر کرمی
🔹جناب آقای دکتر محمدی
🔹جناب آقای دکتر نظری
🔹جناب آقای دکتر ضمانتی یار
۰
جهت شرکت در وبینار وارد لینک شوید:

.