محصولات
تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات + امتریسیتابین (Tenofovir disoproxil fumarate + emtricitabine)
دالوتگراویر (Dolutegravir)
Blatek (بلاتک)
Bethanechol chloride (بتانکول کلراید)
اپیلامید (Epilamid)
لاکوزامید (Lacosamide)
استراموکس (Stramox)
آتوموکستین (Atomoxetine)
اگـزیـرکت (Exirect)
داپوکستین (Dapoxetine)
آگوليپ (Agoleep)
آگوملاتين (Agomelatine)
آلتافير (Altafir)
تنوفووير آلافنامايد (Tenofovir alafenamide)
امتاف (Emtaf)
تنوفوویر آلفناماید فومارات + امتریسیتابین (Tenofovir alafenamide + emtricitabine)
ایوکتا (Ivekta)
آیورمکتین (Ivermectin)
بیوتین (Biotin)
بیوتین (Biotin)
بیویکات (Bivicut)
لامیوودین (Lamivudine)
پملا (Pemla)
لیدوکائین + پریلوکائین (Lidocaine + Prilocaine)
پوريکا (Porica)
پيموزايد (Pimozide)
پولموسین (Pulmocin)
بوسنتان (Bosentan)
ترانکوپین (Tranqopine)
کوئتیاپین (Quetiapine)
ترانکوپین ای آر (Tranqopine ER)
کوئتیاپین (Quetiapine ER)
دپریلکس (Deprilax)
ونلافکسین (Venlafaxine)
دترولیت (Detrolit)
تولترودین (Tolterodine)
دکسپانتنول (Dexpanthenol)
دکسپانتنول (Dexpanthenol)
دلوکسی‌کپ (Duloxicap)
دولوکستین (Duloxetine)
رپلیکات (Replicut)
تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات (Tenofovir disoproxil fumarate)
رپیزاپین (Repizapin)
میرتازاپین (Mirtazapine)
رگزوپان (Rexopan)
پاروکستین هیدروکلراید (Paroxetine Hydrochloride)
ریزاملت (Rizamelt)
ریزاتریپتان (Rizatriptan)
ریفلازول (Refluzol)
اس امپراوزل (Esomeprazole)
زنترا (Xentra)
تترابنازین (Tetrabenazine)
سوویریت (Suvirit)
افاویرنز (Efavirenz)
کلرپرومازین (Chlorpromazine)
کلرپرومازین (Chlorpromazine)
کولیژه (Colije)
مزالازین (Mesalazine)
لگزوپرام (Lexopram)
اس سیتالوپرام (Escitalopram)
لوینتکس (Leventex)
لوتیراستام (Levetiracetam)
ماسیتنتان (Macitentan)
ماسیپول (Macipul)
مگزیتک (Mexitek)
مگزیلتین (Mexiletine)
والماپین (Valmapin)
آملودیپین + والزارتان (Amlodipine + Valsartan)
وياس (Vyas)
ليزدگزامفتامين مزيلات (Lisdexamfetamine Mesylate)
ویرالیپ (Viralip)
والاسیکلوویر (Valacyclovir)
يورکا (Ureka)
پتاسيم سيترات (Potassium citrate)
یوریناسین (Urinacine)
سولیفناسین سوکسینات (Solifenacin succinate)
یوسیدرول (Ucidrol)
اورسودئوکسی کولیک اسید (Ursodeoxycholic acid)
ادونسیس انرژی (Advancis Energy)
مولتی ویتامین و مولتی مینرال
پلرون (Pleron)
اپلرنون (Eplerenone)
دومپریدون (Domperidone)
دومپریدون (Domperidone)
سیدرال (SiderAL)
آهن سوکروزومیال + Vit C + Vit B12
سیدرال فورت (SiderAL Forte)
آهن سوکروزومیال + Vit C
سیدرال گوچه (SiderAL Gocce)
آهن سوکروزومیال
مت اور (Matever)
لوتیراستام (Levetiracetam)
های مولتی دوز (Hye)
هیالورونات سدیم
اتوپوزایدو کمکس (ETOPOSIDO KEMEX)
اتوپوزاید (Etoposide)
استاپیوا (Stopiva)
تیوتروپیوم (Tiotropium)
آکنوترن (Acnotren)
ایزوترتینوئین (Isotretinoin)
آلپروستادیل آلتان (Alprostadil Altan)
آلپروستادیل (Alprostadil)
آمفونکس (Amphonex)
آمفوتریسین بی لیپوزومال (Liposomal Amphotericin B)
اوزاپکس (Ozapex)
الانزاپین (Olanzapine)
اویترات (Evitrat)
ریسپریدون (Risperidone)
آی ژل (EyeGel)
کربومر (carbomer)
آیفوسفامیدا کمکس (IFOSFAMIDA KEMEX)
آیفوسفامید (Ifosfamide)
بلس (Bles)
سورفاکتانت ریوی گاوی (Bovine lipid extract surfactant)
بلئومیسینا کمکس (BLEOMICINA KEMEX)
بلئومایسین (Bleomycin)
تکاونت (Tekavent)
بودزوناید (Budesonide)
دیونتین (Diventin)
بودزوناید+ فورموترول فومارات (Budesonide + formoterol fumarate)
رسلیگو (Reseligo)
گوسرلین (Goserelin)
زیلویال زیرو (Xiloial Zero)
هیالورونات سدیم و TS پلی ساکارید (TSP)
ساتیکا (Satika)
فلوتیکازون پروپیونات + سالمترول (Fluticasone propionate + Salmeterol)
سولامر کربنات جنتون (Sevelamer Carbonate Genthon)
سولامر کربنات (Sevelamer Carbonate)
کورتنما (Cortenema)
هیدروکورتیزون (Hydrocortisone)
لوفوتو (Lofoto)
توبرامایسین + دگزامتازون (Tobramycin + Dexamethasone)
مرساکین (Mrsacin)
تایگه سایکلین (Tigecycline)
میلرینون (Milrinone)
میلرینون (Milrinone)
میوویزین (Miovisin)
استیل کولین کلراید (Acetylcholine chloride)
نواترتین (Novatretin)
آسیترتین (Acitretin)
های تک دوز (Hye)
هیالورونات سدیم-ویال
هیالاز (Hyalase)
هیالورونیداز (Hyaluronidase)
وارفارین (Warfarin)
وارفارین (Warfarin)
واسکلور (Vasclor)
پروژسترون (Progesterone)
ونیدیل (Venidil)
فورموترول فومارات (Formoterol fumarate)